Our Location

Thank you for visited our website

Address

7 ปรีดีพนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
Service Center : 091 225 9308

Phone

02 392 6868

Fax

02 392 6868

Knowledge

มารู้จัก คาน กันครับ 10.30.2014

คานอาจทำด้วยไม้ เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตเสริมลวดอัดแรง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือเหตุผลหลายประการเช่น ช่วงความยาว (Span) น้ำหนักบรรทุกหรือแรงที่กระทำต่อคาน ความประหยัดหรือเหตุผลทางสถาปัตยกรรมที่ต้องการแสดงเนื้อวัสดุให้แสดงเป็นรูปลักษณ์ของอาคาร สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ………

more